[parallax_quote author=”بیل گیتس”]از کسانیکه قابلیت های بیشتری به آنها داده شده است، انتظار بیشتری می رود![/parallax_quote]