۱-  ﺟدی نگرفتن دیدگاه های ﻣﻧﻔﯽ و اﻧﺗﻘادات ﮐارﺑران شبکه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ

انتقادات و دیدﮔاه های ﻣﻧﻔﯽ خیلی رایج هستند، ﺷﻣا ﻧﺑاید هیچوﻗت آنها را نادیده بگیرید.

این یک ﻣوﻗﻌیت ﺧاص اﺳت ﮐه ﺷﻣا ﺑداﻧید ﻣﺷﺗریان از ﺷﻣا ﭼه ﻣﯽ ﺧواهند و ﮐدام ﺑﺧش از ﺧدﻣات ارائه شده ﺷﻣا، از ﻧظرﺷان ﻣطﻠوب نیست. به این ﺗرﺗیب ﻣﯽ ﺗوانید در آینده ﺗﻣاﻣﯽ این ﻧقاط ﺿﻌف را ﺗﻐییر دهید و در نهایت ﺑازار بهتری را ﺑرای ﮐﺳب و ﮐار ﺧود ﻓراهم ﮐﻧید. اینکه ﭼگوﻧه پاﺳﺦ این اﻧﺗﻘادات را ﺑدهید ﻧﺷان دهنده اﻋﺗﺑار ﺑرﻧد ﺷﻣاﺳت.

ﺑﺳیاری از ﺑرﻧدها و ﺷرﮐت های ﺑزرگ ﺑه ﺳادﮔﯽ از این اﻧﺗﻘادات و ﻧظرات ﻣﻧﻔﯽ رد می شوند و آﻧها را ﺣذف   می کنند، اﻣا ﺑاید بدانید ﮐه این اﻧﺗﻘادات و ﻧظرات ﻣﻧﻔﯽ نه تنها ﺑرای ﺷﻣا ﺿرری ﻧدارﻧد، ﺑﻠﮑه ﻓرﺻﺗﯽ ﻣﻧاﺳب ﺑرای دستیابی به پیشرفت های ﺑزرگ را در اختیار ﺷﻣا ﻗرار ﻣﯽ دهند.

راه ﺣل: ﺑه ﺗﻣاﻣﯽ این دیدﮔاه های ﻣﻧﻔﯽ دﻗت ﮐﻧید. دیدﮔاه های ﻣﺛﺑت، ﺣس ﺧوب و اﻧرژی ﺑاﻻیی به ﺷﻣا ﺧواهند  داد. اﻣا این دیدﮔاه های ﻣﻧﻔﯽ هستند ﮐه ﺑرﻧدﺗان را ﺷﮑل ﻣﯽ دهند ﭼرا ﮐه ﺑا ﻣطالعه این اﻧﺗﻘادات ﺧواهید فهمید ﮐه  ﻣﺷﺗریان و ﺑازار هدف ﺷﻣا از ﺷﻣا ﭼه چیزی ﻣﯽ خواهند.

۲- ارﺳال ﻣطاﻟب مشابه در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ

ارﺳال ﻣطاﻟب مشابه ﺑه ﺻورت ﻣداوم ﺑرای ﺑازدید ﮐﻧﻧدﮔان ﺷﻣا ﺧﺳﺗه ﮐﻧﻧده ﺧواهد ﺑود و آنها اینطور ﻓﮑر ﻣﯽ  ﮐﻧﻧد ﮐه ﺷﻣا ﻣطﻠب ﺧاص ﺑرای اراﺋه ﺑه آﻧها ندارید و به همین دﻟیل به ﻣرور از ﺷﻣا ناامید خواهند شد.

ﺑﺟای ارﺳال لینکها و یا ﻧﻘل ﻗول ها یکی پس از دیگری، ﺑاید ﺳﻌﯽ ﮐﻧید ﮐه رواﺑط ﺧود را ﺑا ﻣﺷﺗریاﻧﺗان ﺗﻘویت  ﮐﻧید و بیشتر از گذشته ﺑا ایشان در ﺗﻌاﻣل ﺑاﺷید. اﮔر ﺷﻣا روﻧد ارﺳال ﻣطاﻟب ﻣﺷاﺑه را ﺗﮑرار ﮐﻧید، ﮐارﺑران ﺑه  زودی از ﺷﻣا و ﻣطاﻟﺑﺗان ﺧﺳﺗه ﺧواهﻧد ﺷد و ﺷﻣا آﻧها را از دﺳت ﺧواهید داد.

 راه ﺣل: ﺑه ﺻورت ﻣداوم ﻣطاﻟﺑﯽ ﺟدید، ﺟذاب و ﺧﻼﻗاﻧه در ﺻﻔﺣات ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺧود ارﺳال ﮐﻧید. این  ﮐار ﺑه ﺷﻣا ﮐﻣک ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐه ﮐارﺑران و ﺑازدیدﮐﻧﻧدﮔان از ﺻﻔﺣات ﺷﻣا بیشتر ﺑا ﺷﻣا راﺑطه ﺑرﻗرار ﮐﻧﻧد و روﻧد  دﻧﺑال ﮐردن ﻣطاﻟب ﺷﻣا را اداﻣه دهند. اﮔر ایده هایﺗان ﺑه اﺗﻣام رﺳیده و ﻧﻣیداﻧید ﭼه ﻣطاﻟﺑﯽ در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺑه اﺷﺗراک ﺑگذارید ﻣﯽ ﺗواﻧید ﺑه  ﺳادﮔﯽ ﺑا ﺑررﺳﯽ ﺻﻔﺣات ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ۵ ﺷرﮐت رﻗیب ﺧود، ایده های ﺟدید ﺑﺳیاری ﺑه دﺳت آورید و ﺣﺗﯽ از روش های ﺑازاریاﺑﯽ ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ آﻧها ایده ﺑرداری ﮐﻧید. ﺳپس ﺑا ﺗﻐییراﺗﯽ اﻧدک در این روش ها  و ﺑه ﮐار ﺑردن ترفندهایی ﮐوﭼک، اﺳﺗراﺗژی ﺑازاریاﺑﯽ ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺧود را ﺗﻌیین ﮐﻧید.

۳- ارﺳال ﻣطاﻟب ﺑﺳیار زیاد در ﺑازه زﻣاﻧﯽ ﮐوﺗاه

آیا ﺷﻣا یکی از آن ﺑرﻧدهایی هستید ﮐه در ﺑازه ی زﻣاﻧﯽ ﮐوﺗاه، ﺗﻌداد ﺑﺳیار زیادی ﻣطﻠب در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ  ارﺳال ﻣﯽ کنید و سیلی از ﻧارﺿایتی ها را ﺑرای ﻣﺷﺗریان به وﺟود ﻣﯽ آورید؟

در این ﺻورت اﺣﺗﻣال اینکه ﺑازدید ﮐﻧﻧدﮔان ﺑه ﺳادﮔﯽ از روی ﻣطاﻟب ﺷﻣا رد ﺑﺷوﻧد و ﺣﺗﯽ به آﻧها توجهی ﻧﮑﻧﻧد، ﺑﺳیار زیاد ﻣﯽ ﺷود. همچنین ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺗﯽ ﺷﻣا را از لیست ﮐﺳاﻧﯽ که دﻧﺑال می کنند ﺧارج ﮐﻧﻧد و در آینده ﻧیز ﺑا دیدن ﻧام ﺑرﻧد ﺗان از ﺷﻣا ﻓرار ﮐﻧﻧد.

ﺷﻣا ﺑاید این ﻓﻌاﻟیت ها (ارﺳال ﻣطاﻟب در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ) را ﺗوﺳط ﻧرم اﻓزار هایی که ﺑرای زﻣان ﺑﻧدی  ارﺳال مطلب در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺳاﺧﺗه ﺷده اﻧد ﮐﻧﺗرل ﮐﻧید و در ﺑازه های زﻣاﻧﯽ ﺑا ﻓاﺻﻠه های ﻣﺷﺧﺻﯽ  این ﻣطاﻟب را ارﺳال ﮐﻧید. زﻣان ﺑﻧدی ارﺳال پست یکی از مهمترین ﻋواﻣل رﺷد یک صفحه در ﺷﺑﮑه های  اﺟﺗﻣاﻋﯽ اﺳت. در ﺑین ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﻣﻌروف، فیسبوک یکی از آنهاست ﮐه ﺑه ﺷﻣا این اﻣﮑان را ﻣیدهد ﮐه  ﺑا ﻣﺷاهده ﻣیزان ﺑازدید در ﺳاﻋات ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻔهﻣید ﮐه در ﮐدام ﺳاﻋات از ﺷﺑاﻧه روز ﻣطاﻟب ﺷﻣا بیشتر ﻣورد ﺗوﺟه  ﻗرار ﮔرﻓﺗه و همچنین در ﮐداﻣین ﺳاﻋات ﻣﺷﺗریان و ﮐارﺑران ﻣورد ﻧظر ﺷﻣا بیشتر آﻧﻼین ﺑوده اﻧد.

راه ﺣل: یک ﺗﻘویم ارﺳال ﻣطﻠب ﺑرای ﺧود درﺳت ﮐﻧید. ﺑرای ﺧود ﺑرﻧاﻣه ریزی ﮐﻧید و در ﺳاﻋات ﻣﺷﺧﺻﯽ این  پستها را ارﺳال ﮐﻧید. ﺑرای ﻣﺛال ۴ اﻟﯽ ۵ آپدیت در ﺷﺑاﻧه روز ﺑرای ﮔوﮔل پلاس، همین ﺗﻌداد ﺑرای فیسبوک و  یا ١٠ ﺗا ١٢ آپدیت ﺑرای اینستاگرام.

همچنین ﺳﻌﯽ ﮐﻧید از ﻣﺣﺗوای ﮔوﻧاﮔون ﺑرای آپدیت و ﺑروزرﺳاﻧﯽ ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺧود اﺳﺗﻔاده ﮐﻧید. اﺳﺗﻔاده  ﮐردن از ﻣﺗن ﺑدون ﺗﺻویر یا ﺑرﻋﮑس زیاد ﻣﻧاﺳب نیست. ﺑاید ﺳﻌﯽ ﮐﻧید از ﺗﻣاﻣﯽ ﺣاﻻت ارﺳال ﻣﺣﺗوا از ﺟﻣﻠه  ویدﺋو، ﻣﺗن، اینفو گرافیک، ﻋﮑس، ﺻدا و … اﺳﺗﻔاده ﮐﻧید.

بازاریابی-شبکه-های-اجتماعی

بازاریابی-شبکه-های-اجتماعی

۴- ﺗﺣﻠیل ﻧﮑردن آﻣار و نتایج ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ

ﺑرای اینکه ﺑﺗواﻧید ﺑازار ﺧود را روز ﺑه روز بهتر ﮐﻧید، ﺑاید نتایج ﺣاﺻﻠه از هر ﺑﺧش از تبلیغات ﺧود را ﺑه  طور ﮐاﻣل ﺑررﺳﯽ ﮐﻧید. ﺑرای ﻣﺛال نتایج ﺣاﺻل از تبلیغات در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧید. ﻣهم نیست ﮐه نتایج ﻣﻧﻔﯽ یا ﻣﺛﺑت بوده اند. ﻣهم این اﺳت ﮐه ﺑا ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠیل و آﻧاﻟیز آنها اﺳﺗراﺗژی ﺧود را ﺑرای  ﺑازاریاﺑﯽ ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ بهینه ﺳازی ﮐﻧید.

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣا روز ﺑه روز در (Comments)  و(Likes)  و (Follower) ﺗﻌداد این ﻣﻌیارها، رﺷد ﭼﺷﻣگیری داﺷﺗه ﺑاﺷید اﻣا ﻧرخ ﺗﺑدیل ﺷدن این آﻣار ﺑه ﻣﺷﺗریان ﺑﺳیار پایین ﺑاﺷد. در این  ﺻورت ﺑاید ﺣﺗﻣا ﺑه دﻧﺑال اﺳﺗراﺗژی ﺟدیدی ﺑرای ﺑازاریاﺑﯽ ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺧود ﺑاﺷید.

راه ﺣل: هﻔﺗه ای یکبار ﺑا ﺗیم ﺧود و همکارانتان ﻧﺷﺳﺗﯽ داﺷﺗه ﺑاﺷید و در راﺑطه ﺑا ﺗﺣﻠیل ﺑازار و ﻣیزان ﻣﺷﺗریان  ﺧود از ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺗﺣﻠیل و ﺑررﺳﯽ اﻧﺟام دهید.

اﮔر آشنایی زیادی ﺑا ﺗﺣﻠیل نتایج و ﻧرخ ﺗﺑدیل ﻧدارید، ﻣﯽ ﺗواﻧید ﺑا یک ﺷرﮐت ﻣﺗﺧﺻص همکاری ﮐﻧید ﺗا آﻧها ﻣدیریت ﺻﻔﺣات، ﺗﺣﻠیل و ﺑررﺳﯽ آﻣار ورودی و ﻧرخ ﺗﺑدیل این ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ را ﺑرای ﺷﻣا ﺑه عهده ﺑگیرﻧد.

ﺑاید ﺗﻼش ﮐﻧید ﮐه ﺣﺗﻣا ﺑرای ﺗﻣاﻣﯽ ﻣطاﻟب ارﺳاﻟﯽ ﺧود از هشتگ های درﺳت و ﻣﻧاﺳب اﺳﺗﻔاده ﮐﻧید زیرا  هشتگ ها یکی از بهترین روش ها ﺑرای اﻓزایش ﻣیزان ﺑازدید ﻣطاﻟب ﺷﻣاﺳت.

۵- ﻋدم اﺳﺗﻔاده از ﻋﮑس در آپدیت های ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ

اﺳﺗﻔاده ﻧﮑردن از ﻋﮑس ها ﻣﯽ ﺗواﻧد نتیجه ﻣﻧﻔﯽ و ﺑدی ﺑر روی ﺑرﻧدﺳازی و ﺟذب ﻣﺷﺗری ﺷﻣا از طریق شبکه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ داﺷﺗه ﺑاﺷد. نتایج و آﻣار ﻧﺷان ﻣﯽ دهد ﮐه اﺳﺗﻔاده از ﻋﮑس ها در ﻣطاﻟب ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ نتیجه های بهتری را ﺑه دﻧﺑال داﺷﺗه اﺳت. ﮐارﺑران وﻗﺗﯽ ﻣطﻠﺑﯽ را ﻣﯽ ﺧواﻧﻧد دوﺳت دارﻧد ﮐه ﻋﮑس های ﻣرﺗﺑط و ﺟذاﺑﯽ در راﺑطه ﺑا همان ﻣوﺿوع ببینند.

ﺑﻧاﺑراین، هنگامی ﮐه ﻣطاﻟﺑﯽ را در ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ارﺳال ﻣﯽ ﮐﻧید، ﺳﻌﯽ ﮐﻧید ﻋﮑﺳهای ﻣرﺗﺑط و جذابی را  ﺑه همراه آﻧها ارﺳال ﮐﻧید ﮐه این اﻣر ﺑاﻋث اﻓزایش ﻣیزان ﻋﻼﻗه ﮐارﺑران ﺑه ﺧواﻧدن ﻣطاﻟب ﺷﻣا ﺧواهد ﺷد.

 راه ﺣل: هر ﺑار ﮐه ﺻﻔﺣات ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ ﺧود را ﺑروزرﺳاﻧﯽ می کنید ﺳﻌﯽ ﮐﻧید عکس های ﻣرﺗﺑط ﺑا  ﻣطﻠب ارﺳاﻟﯽ ﺧود را در آﻧها ﺑگذارید. آﻟﺑوم های ﻋﮑس درﺳت ﮐﻧید و آﻧها را ﺑه اﺷﺗراک ﺑگذارید. از ﻋﮑس های  ﺟذاب اﺳﺗﻔاده ﮐﻧید و ﺳﻌﯽ ﮐﻧید عکس هایی ﺑا ﺣداﮐﺛر کیفیت ارﺳال ﮐﻧید. همچنین، در ﺻورت ﻧیاز ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧید ﮐه ﺑه ﻣﻧﺑﻊ ﻋﮑس ﻣرﺑوطه هم لینک ﺑدهید.

۶- ﻋدم ﺑروزرﺳاﻧﯽ ﻣداوم ﺷﺑﮑه های اﺟﺗﻣاﻋﯽ

اﮐﺛر ﻣا ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧیم ﮐه داﺷﺗن یک ﻋﮑس پروﻓایل ﺑا کیفیت و ﺟذاب، یک ﻋﮑس ﮐاور خیلی ﺧوب  یا داﺷﺗن یک  ﻣﺗن درﺑاره ﻣا ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻣاﻣﯽ ﻣﺷﮑﻼت را ﺣل ﮐﻧد. اﻣا این ﺗﻧها ﺑﺧش ﮐوﭼﮑﯽ از ﮐار اﺳت.

ﺑروزرﺳاﻧﯽ ﻣداوم یکی از مهمترین ﻋواﻣل ﻣوﻓﻘیت یک ﺻﻔﺣه در ﺑین ﺗﻣاﻣﯽ رﻗﺑای ﺧود در ﺷﺑﮑه های  اﺟﺗﻣاﻋﯽ اﺳت. داﺷﺗن توضیحات، درﺑاره ﻣا، ﻋﮑس پروﻓایل یا ﻋﮑس ﮐاور ﺑه تنهایی ﭼاره ﺳاز نیست.

راه ﺣل: ﺑاید ﺳﻌﯽ ﮐﻧید ﮐه ﺑه طور ﻣداوم ﻣطاﻟب ﺟدیدی ﺑا ﺧﻼﻗیت و ﺟذاﺑیت ﺑﺳیار زیاد ارﺳال ﮐﻧید و این روﻧد را روزاﻧه اداﻣه دهید ﺗا ﺑه نتایج ﻗاﺑل ﻗﺑوﻟﯽ دﺳت پیدا ﮐﻧید. ﺑا در پیش ﮔرﻓﺗن این روش ﻣﯽ ﺗواﻧید پیشرفت ﺧود را ﻗطﻌﯽ ﮐﻧید. همچنین ﺑا ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠیل و آﻧاﻟیز ﻣطاﻟب ارﺳاﻟﯽ و ﻣیزان ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﮐارﺑران ﺑه ﻣطاﻟب، ﻣﯽ ﺗواﻧید بفهمید ﮐه ﭼه ﻣطاﻟﺑﯽ ﮐارﺑران ﺷﻣا را ﺗﺣت ﺗاﺛیر ﻗرار داده اﺳت.